3-A Lover og Regler i Heimevask

HMS dok.: 3-A

Lover og Regler – Gjeldende i Heimevask

TARIFFAVTALE

I Heimevask gjelder: Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.

ARBEIDSTID

Gjeldende lov: >> Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
Stillingsprosent regnes ut etter gjennomsnitt av faste arbeidsoppdrag siste 3 måneder, og arbeidstager får betalt lønn for utførte arbeidstimer. Arbeidstid er etter tildelte oppdrag.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Arbeidstaker skal utføre arbeid som angitt i arbeidsbeskrivelsene for de enkelte oppdragene.
I tillegg til arbeidsbeskrivelse utføres arbeid etter arbeidsavtale som inngås mellom Heimevask og den enkelte kunde.

OPPSIGELSESTID

Gjensidig 1 måned regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

PRØVETID

Prøvetid for nyansatte: 6 måneder

LØNN

For timelønn i Heimevask gjelder forskriften: Forskrift om tariffavtale for renholdsbedrifter
Lønn utbetales etter timelister den 20. i hver måned.
Timelistene leveres innen den første i hver måned.

OVERTID

For overtid, søndagstillegg og nattillegg i Heimevask gjelder >>Arbeidsmiljøloven (§ 10-6).

RØDE DAGER

I Heimevask har arbeidstakere timelønn – det vil si at arbeidstaker får betalt for de timer han/hun faktisk arbeider. Heimevask er ikke bundet av tariffavtale med bestemmelser om lønn på røde dager. De ansatte har derfor ikke rett til lønn for røde dager

Dersom virksomheten er stengt vil altså arbeidstaker få fri, men uten lønn.

Ett unntak er 1. og 17. mai. Ifølge forskrift om lønn 1. og 17. mai har timelønnede rett til timelønn som for vanlige virkedager og på grunnlag av ordinær arbeidstid for disse dagene. Faller 1. eller 17. mai på en søndag eller annen helligdag, faller rett til lønn etter denne forskriften bort. Dette forutsetter at arbeidstaker har vært ansatt minst 30 dager før disse høytidsdagene.

Lønn på 1. og 17. mai dersom dagen er på en dag arbeidstager egentlig skal jobbe og at arbeidstager jobber vanlig arbeidstid den ordinære arbeidsdagen før og etter.

FERIEPENGER

Feriepenger kommer i tillegg til lønn, jf. >> Lov om ferie [ferieloven]

KJØREGODTGJØRELSE

Godtgjørelse for kjøring med egen bil:
Her følges statens satser. >> Bilgodtgjørelse – skatteetaten.
Kjøregodtgjørelse gis for kjøring mellom kunder, men ikke før første kunde og etter siste kunde.

Unntak:
Dersom kunden bor mer enn 7 km fra Kongsberg knutepunkt, gis kjøregodtgjørelse uansett, – avstand målt fra Kongsberg Knutepunkt.

PAUSER

Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer.

FERIE

Rett til ferie, feriepenger og de regler som gjelder for bestemmelse av tiden for ferie, følger av ferielovens bestemmelser. >> Lov om ferie [ferieloven]
Alle arbeidstakere i Heimevask har ferie mellom jul og nyttår og i påskeuken.
Alle arbeidstakere i Heimevask har i ferie 3 uker i fellesferien, de 3 siste ukene i juli, uke 28, uke 29 og uke 30.
Resterende feriedager tas samlet og kan tas i forbindelse med sommerferie eller valgfritt etter godkjenning fra Heimevask. Ønsket tidspunkt for restferien må meldes fra senest to måneder før ferien ønskes.

EGENMELDING

For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet minst to måneder.
Egenmelding kan benyttes i inntil tre kalenderdager (helgedager telles med). Ved lengre sykefravær kreves legeerklæring.
Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.
Retten til å bruke egenmelding er begrenset til fire ganger i løpet av en 12-månedersperiode, og det er her uten betydning om fraværet er en, to eller tre dager.

Egenmeldingsskjema finnes på intranettsiden, eller fås tilsendt fra daglig leder.

SYKEMELDING

For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker. Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes bare for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for.

Gjeldende lov ved egenmelding og sykemelding:

>> Lov om folketrygd (folketrygdloven)
Lønn ved egenmelding og sykepenger i Heimevask beregnes av siste utregning for stillingsprosent for de med fast stilling.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLDET

Etter prøvetiden har begge parter gjensidig rett til å si opp arbeidsforholdet med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

KVALITET

Klager fra kunder tas alvorlig og følges opp. Dersom det mottas klager på en medarbeider, plikter denne medarbeideren å forbedre sitt arbeid slik at kunden blir fornøyd. Hvis ikke arbeidet forbedres og at det kommer flere klager, kan dette anses som grovt pliktbrudd og kan medføre konsekvenser som øyeblikkelig oppsigelse på dagen (uten oppsigelsestid).

TAUSHETSPLIKT

Arbeidstakere har taushetsplikt om kundenes personopplysninger, helse og sykdom. Opplysninger kan gis videre til andre som er ansatt hos Heimevask med mindre kunden motsetter seg dette.

HMS-KORT

Kortet skal bæres synlig når du jobber i Heimevask.
HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.
HMS-kortet skal leveres til Heimevask når arbeidsforholdet avsluttes.

HMS

Ansatte har ansvar for jevnlig å oppdatere seg om HMS.
HMS-dokumentasjonen er elektronisk tilgjengelig på Intranettsiden.
HMS-dokumentasjon kan også sendes på epost ved forespørsel.
Daglig leder og Verneombud har ansvar for å oppdatere HMS-dokumentasjonen.

RETNINGSLINJER FOR VERN MOT KORONASMITTE I HEIMEVASK

  • God håndhygiene
  • Bruk av munnbind hvis det er mange mennesker i samme rom
  • Ekstra vask + desinfisering av kontaktflater.
  • Enda oftere hanskebytte.
  • Arbeidsforbud ved symptomer på luftveisinfeksjon
  • Ikke vask på steder med karantene

ANNET

Utenom arbeidsavtalen gjelder >> Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).