4-I Sykefravær

HMS dok.: 4-I

RUTINER – SYKEFRAVÆR

Ved sykdom: – gi beskjed til daglig leder så snart som mulig

EGENMELDING

For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet minst to måneder.

Egenmelding kan benyttes i inntil tre kalenderdager (helgedager telles med). Ved lengre sykefravær kreves legeerklæring.

Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.

Retten til å bruke egenmelding er begrenset til fire ganger i løpet av en 12-månedersperiode, og det er her uten betydning om fraværet er en, to eller tre dager.

Egenmelding finnes på intranettsiden, eller kontakt daglig leder for å få egenmelding tilsendt på epost.


SYKEMELDING

For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker.

Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes bare for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for.

GJELDENDE LOV

>> LOV 1997-02-28 nr. 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven).

Lønn ved egenmelding og sykepenger i Heimevask beregnes av siste utregning for stillingsprosent for de med fast stilling.

SYKT BARN

For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker.
Generelt har man rett til disse dagene til og med det året barnet fyller tolv år.
Hvor mange dager du kan bli hjemme med syke barn, avhenger av flere faktorer. For det første, hvor mange barn du har:

  • Har du ett eller to barn, har du krav på 10 dager i året
  • Har du tre eller flere barn, har du krav på 15 dager i året

Også eneomsorg for barna gir rett til flere dager:

  • Er du alene med omsorgen for ett eller to barn, har du krav på 20 dager i året
  • Er du alene med omsorgen for tre eller flere barn, har du krav på 30 dager i året.

OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

Sykefravær i Heimevask registreres i egne skjemaer.

Langtidssykemeldinger blir fulgt opp i samarbeid med NAV

NAV

INFO hos NAV – Sykemeldt