4-T Ferie

HMS dok.: 4-T

RUTINER – FERIE

Rett til ferie, feriepenger og de regler som gjelder for bestemmelse av tiden for ferie, følger av ferielovens bestemmelser. >> Lov om ferie [ferieloven]

GENERELT I HEIMEVASK

  • Arbeidstaker har rett til ferie på 25 virkedager hvert ferieår.
  • Alle arbeidstakere i Heimevask har ferie mellom jul og nyttår og i påskeuken.
  • Alle arbeidstakere i Heimevask har i ferie 3 uker i fellesferien, de 3 siste ukene i juli, uke 28, uke 29 og uke 30.
  • Restferien på 5 virkedager tas samlet og kan tas i forbindelse med sommerferie eller valgfritt etter godkjenning fra Heimevask. Ønsket tidspunkt for restferien må meldes fra senest to måneder før ferien ønskes.
  • Ferie kan ikke tas i ukene før jul!

VED SYKDOM

  • Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.
  • Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

FERIEPENGER

  • Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Som arbeidsvederlag regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji o l.
  • Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget
  • Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.