4-U Arbeidstid

HMS dok.: 4-U

RUTINER – ARBEIDSTID

ARBEIDSTID

Gjeldende lov: >> Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

 • Stillingsprosent er utregnet etter gjennomsnitt av faste arbeidsoppdrag i løpet av siste 3 måneder, og arbeidstager får betalt lønn for utførte arbeidstimer. Arbeidstid er etter tildelte oppdrag.
 • Den ordinære ukentlige arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer, og skal være mellom kl. 06:00 og kl. 21:00.  
 • Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer.

OVERTID

For overtid i Heimevask gjelder >>Arbeidsmiljøloven (§ 10-6).

 • Alt arbeid utover avtalt arbeidstid må først godkjennes av daglig leder.
 • Overtid inntrer ved: – arbeid over 9 timer pr dag eller arbeid over 37,5 timer pr uke
 • Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.
 • For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.

KVELD- OG NATTARBEID

 • Arbeid mellom kl. 21:00 og kl. 06:00 er nattarbeid.
 • Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.
 • For arbeid mellom klokken 21:00 og 06:00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.

LØRDAGSARBEID

 • Arbeid på lørdager skal i mest mulig grad unngås.
 • Det utbetales ikke tillegg på lørdager til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden.
 • For arbeid på lørdager som ikke er høytids- eller helligdager, gis et tillegg på 50 % etter kl. 18:00.

SØNDAGSARBEID

 • For søndagsarbeid i Heimevask gjelder >>Arbeidsmiljøloven (§ 10-10).
 • Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.
 • For tilsagt arbeid på søndager som ikke er høytids- eller helligdager, gis et tillegg på 75%.
 • Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15:00 til kl. 22:00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.